algemene voorwaarden

De Nummerspecialist

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

De nummerspecialist:

Handelsmerknaam van de onderneming “De nummerspecialist” gevestigd te Wageningen en kantoor houdende aan de Delpad 42, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als De nummerspecialist onder nr. 68242689.

Algemene Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de levering van de Diensten.

Acceptable Use Policy:

Bindende richtlijnen die van toepassing is op de levering van de Diensten.

Klant:

De natuurlijke- of rechtspersoon met wie De nummerspecialist in onderhandeling is getreden of één of meer Overeenkomst(en) heeft gesloten met betrekking tot een Dienst.

Overeenkomst: 

Iedere overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden en de Acceptable Use Policy,  die tussen De nummerspecialist en de Klant tot stand komt, elke schriftelijke wijziging en/of aanvulling daarop, evenals alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding of uitvoering daarvan.

Content:

De door of via de Klant met behulp van de Diensten aan een eindgebruiker aangeboden dienst of product.

Diensten:

Eén of meer door De nummerspecialistaangeboden dienst(en) of product(en), verleend aan of ten behoeve van de Contractant of haar gebruikers door of namens De nummerspecialist, onder meer bestaande uit de navolgende;

Voice Access Diensten:

Inbound service diensten zoals Betaalde Servicenummers, Gratis Servicenummers, Lokale nummers en Internationale Gratis servicenummers

Netwerk ACD & IVR Diensten:

Intelligente routeringen/Voice response/Recording.

Hardware:

IP telefoons, Headsets.

Connectivity Services:

Onder meer, maar niet uitsluitend infrastructuur diensten zoals ISDN, VOIP, DSL, VPN. 

Web Services:

Grafische interface ten behoeve van de besturing van de communicatie diensten.

Eindgebruiker:

De gebruiker (al dan niet zijnde een consument) van Content.

Keyword:

Een combinatie van letters of cijfers ten behoeve van het aanvragen van Content.

Nummers:

Telefoonnummers ten behoeve van gratis en betaald servicenummer verkeer.

Operator:

Een aanbieder van vaste en/of mobiele telecommunicatienetwerken.

ACM:

De Autoriteit Consument & Markt, c.q. een vergelijkbare instantie of een eventuele opvolger.

Portering:

Het overzetten van de routering en exploitatie van een Nummer of Shortcode van één Operator naar een ander.

Short code:

Een verkort nummer gebruikt voor Content dat dient als bestemming voor of afzender van berichten.

SMS platform:

Een door De nummerspecialist ontwikkeld platform waarmee SMS diensten en/of applicaties geëxploiteerd kunnen worden

Tarief/Tarieven:

Het bedrag verschuldigd door Klant aan De nummerspecialist in verband met de Diensten.

Telecommunicatieplatform:

Telecommunicatie apparatuur waarmee De nummerspecialist elektronische communicatie, in het bijzonder IP telefonie, IVR-applicaties, SMS & Chat-applicaties kan ‘hosten’.

Tussenliggende Contractspartij:

Van een of meer Tussenliggende Contractpartijen is sprake indien De nummerspecialist ten behoeve van de voor de levering van de diensten benodigde infrastructuur of andere diensten niet rechtstreeks met een Operator contracteert.

Tegoeden/Vergoedingen:

Nummerafhankelijk en/of Operatorafhankelijk bedrag dat door de Operator aan de Eindgebruiker in rekening wordt gebracht voor het gebruik van een door of via de Klant met behulp van een Dienst aangeboden Content en -indien en voor zover ontvangen door De nummerspecialist- door De nummerspecialist aan Klant wordt doorbetaald.

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden, de Acceptable Use Policy, de dienstenbeschrijvingen en de SLA’s zijn van toepassing op alle door De nummerspecialist gesloten overeenkomsten en door De nummerspecialist geleverde producten en/of diensten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst door De nummerspecialist uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven dat, en op welke wijze, van deze voorwaarden wordt afgeweken.

De algemene voorwaarden, of andere voorwaarden van de Klant worden nadrukkelijk van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing op met De nummerspecialist gesloten overeenkomsten.

 1. Offertes

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en geldig voor de periode die onder de geldigheidsduur vermeld staat, anders geld een periode van 14 dagen. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en andere van overheidswege heffingen, tenzij anders is aangegeven. Een aanbieding en/of offerte geldt als één geheel, ook als daarin prijsopgaven per onderdeel worden gedaan. Indien er een tijdstip van oplevering wordt aangegeven, is deze slechts genoemd in de verwachting dat geen wijziging van omstandigheden, van welke aard of omvang dan ook, plaats zal vinden tot of na totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tarieven mogen door De nummerspecialist worden gewijzigd en doorgevoerd. Hierbij geldt een notificatieperiode van 10 dagen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de tariefswijziging is deze gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Voor opdrachten en/of diensten waarover geen tariefafspraak is gemaakt gelden de standaard tarieven.

 1. Overeenkomst

De overeenkomsten die door De nummerspecialist met Klant wordt aangegaan betreffen overeenkomsten tot opdracht, levering en/of samenwerking. Een opdracht komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door De nummerspecialist in de vorm van een opdrachtbevestiging. Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen in de door De nummerspecialist uitgebrachte offerte aan te brengen. Alle door de klant aangebrachte wijzigingen zijn op voorhand afgewezen. Als de Klant wijzigingen aanbrengt in de door De nummerspecialist uitgebrachte offerte is De nummerspecialist gerechtigd de aanvraag niet in behandeling te nemen, niet te aanvaarden en niet over te gaan tot levering.

De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De nummerspecialist ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

De Klant dient zijn volledige medewerking aan de uitvoering ervan te geven door het verstrekken van alle benodigde gegevens die door De nummerspecialist benodigd zijn. De nummerspecialist behoudt zich het recht voor de opdracht en/of dienst, of delen daarvan, door derden te laten verrichten. Bij schending hiervan behoudt De nummerspecialist zich het recht voor de Klant uit te sluiten van toegang tot de SMS gateway en/of haar Telecommunicatieplatform.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de correcte beëindiging van de eventuele bestaande overeenkomst(en) met een derde partij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De klant is

zelf aansprakelijk voor de eventuele kosten en vergoedingen die met de beëindiging van de bedoelde bestaande overeenkomst(en) gepaard gaan.

 1. Ingangsdatum, duur en beëindiging van de Overeenkomst

De Overeenkomsten worden aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12) maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst. De Overeenkomsten zijn tussentijds niet opzegbaar, met uitzondering in de gevallen als genoemd in deze Algemene Voorwaarden en tenzij anders overeengekomen.

De Overeenkomsten treden in werking op de eerste dag dat er door de Klant verkeer over de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform van De nummerspecialist wordt verstuurd of op de datum van ondertekening van de Overeenkomst.

De Overeenkomst wordt na verloop van de overeengekomen duur telkens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij De nummerspecialist of de Klant de Overeenkomst opzegt tegen het einde van de (verlengde) duur met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand.

Door Akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden stemt de Klant er mee in dat er met de dienst wordt begonnen voordat de wettelijke afkoelperiode volgens de wet “kopen op afstand” is verstrekken. De Klant kan dus ook geen aanspraak maken op deze wettelijke afkoelperiode.

De nummerspecialist is gerechtigd de Overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst, zonder in achtneming van een opzegtermijn, per aangetekende brief te beëindigen of de Diensten op te schorten, wanneer de Klant:

– haar verplichtingen ook na (indien wettelijk vereist) ingebrekestelling niet mocht nakomen;

– surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard;

– al dan niet vrijwillig tot liquidatie van de onderneming en diens activiteiten overgaat;

– geen opvolging geeft aan de bindende richtlijnen zoals vermeld in de Acceptable Use Policy;

– als Klant een of meer van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of uit de Overeenkomst voorvloeiende overeenkomsten niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– als (nieuwe) wet- en regelgeving de uitvoering van de Dienst of de levering van de Producten overeenkomstig de Overeenkomst wijzigt, beperkt dan wel verbiedt;

Als De nummerspecialist de levering van Diensten opschort, beperkt of beëindigt, op grond van het bepaalde in dit artikel, dan;

– heeft de Klant geen toegang tot de Diensten totdat deze opnieuw zijn aangesloten;

– blijft de Klant verplicht te voldoen aan alle verplichtingen uit de wet, de Overeenkomst en eventuele overige geldende voorwaarden, waaronder de betaling van de vergoedingen voor de resterende looptijd van de Overeenkomst; en

– worden de Diensten niet eerder geleverd dan wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst(en) is nagekomen. In geval van beëindiging moet de Klant een nieuwe Aanvraag

indienen om de Dienst geleverd te krijgen. De nummerspecialist kan voor elke Dienst (her)aansluitkosten bij de Klant in rekening brengen.

De nummerspecialist stelt de Klant schriftelijk op de hoogte van de opschorting of beëindiging onder vermelding van de reden.

De klant mag een verstrekte order niet annuleren. Indien de Klant een verstrekte order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van De nummerspecialist, de afgesproken maandelijkse vaste vergoedingen voor de duur van de overeenkomst en de winstderving van De nummerspecialist, te vermeerderen met BTW, aan De nummerspecialist te vergoeden.

Als de Klant een of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of De nummerspecialist de Overeenkomst op grond van het bepaalde in dit artikel opschort, beperkt of beëindigt, heeft De nummerspecialist, naast zijn andere wettelijke rechten en rechten uit de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden, en Acceptable Use Policy, het recht om zijn werkelijke schade op de Klant te verhalen en is De nummerspecialist aan de Klant geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

Vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, het binnen de contractduur porteren van een (service)nummer(s) of het vroegtijdig afsluiten van nummers en/of diensten leidt ertoe dat de klant een eenmalige afkoopsom aan De nummerspecialist is verschuldigd.

De afkoopsom bestaat uit de resterende contractperiode in maanden vermenigvuldigd met het gemiddelde van de rekeningen gedurende de looptijd van het contract tot het moment van opzegging of porteren van een (service)nummer(s) of het vroegtijdig afsluiten van nummers en/of diensten inclusief het terugvorderen van een eventuele meerjaren korting welke overeengekomen is.  Het vrijgeven van de (service)nummer(s) voor portering geschiedt pas na het voldoen van deze afkoopregeling én eventuele achterstallige betalingen.

Afsluitkosten servicenummers € 95,- per nummer.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Het intellectuele eigendom op de door De nummerspecialist te leveren SMS gateway, Telecommunicatieplatform en voor zover mogelijk op de producten en/of diensten, berust bij De nummerspecialist. De Klant verkrijgt een niet-exclusief recht tot gebruik van de SMS gateway en/of Telecommunicatieplatform van De nummerspecialist welk recht is beperkt tot het doel waarvoor  zij is verstrekt, tenzij de Overeenkomst anders bepaalt. Indien een derde met betrekking tot de in dit artikel bedoelde SMS gateway en/of Communicatieproducten (hardware, software of overige gegevens) rechten doet gelden of maatregelen treft zoals onder meer in hoeverre mogelijk inbeslagneming van producten, dient de Klant De nummerspecialist terstond telefonisch en schriftelijk in te lichten over een dergelijke situatie waarin rechten van De nummerspecialist kunnen worden geschaad terzake van die Communicatieproducten.

 1. Betalingen

De nummerspecialist zal aan de Klant de uit hoofde van de Overeenkomsten verschuldigde bedragen door middel van een factuur in rekening brengen. De betalingstermijn is 30 (dertig) dagen na dagtekening van de factuur. Indien de Klant de factuur niet binnen de in dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is

De nummerspecialist gerechtigd aan de Klant kosten in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente over de verschuldigde vergoeding én alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

De nummerspecialist zal aan de Klant, voor wanneer er een uitbetaling is verschuldigd, een outpaymentnota versturen. De nummerspecialist streeft ernaar de outpaymentnota uiterlijk op de 10e werkdag van de maand op te maken. De nummerspecialist zal de Tegoeden zoals vermeld op de outpaymentnota, binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende outpaymentnota aan de Klant overmaken.

Mocht de Klant de factuur betwisten, dan dient de Klant De nummerspecialist daarvan schriftelijk binnen dertig (30) dagen na de datum op de factuur op de hoogte te stellen, onder vermelding van de precieze bezwaren. De nummerspecialist dient het bezwaar zo spoedig mogelijk te onderzoeken. Bezwaren ouder dan dertig (30) zullen niet meer in behandeling worden genomen. Indien bezwaren gegrond worden verklaard zal De nummerspecialist deze zo spoedig mogelijk corrigeren en de eventueel te veel betaalde bedragen crediteren. De periode waarover de correctie wordt berekend is maximaal negentig (90) dagen.

De nummerspecialist is gerechtigd om Tegoeden/Vergoedingen aan de Klant en/of eventuele credit nota’s met de Klant te verrekenen.

Betalingen uit informatie (betaal) nummers (waaronder Premium Rate services) vinden plaats wanneer De nummerspecialist de relevante opbrengsten heeft ontvangen van de desbetreffende operators /carriers.

De nummerspecialist is niet aansprakelijk voor opschorting van, of het niet (tijdig) uitkeren van betalingen uit informatie (betaal) nummers (waaronder Premium Rate services) door operators/carriers.

De Klant betaalt aan De nummerspecialist voor het Communicatieverkeer dat via de platformen van De nummerspecialist wordt afgehandeld een tarief welke gelijk is aan datgene De nummerspecialist aan de Klant geoffreerd heeft. Voor opdrachten en/of diensten waarover geen tariefafspraak is gemaakt gelden de standaard tarieven.

De administratie van De nummerspecialist geldt als bewijs van de prijs, de soort en de hoeveelheid van de door de Klant afgenomen Diensten, tenzij de Klant tegenbewijs levert.

Als de levering van een Dienst bestaat uit deelleveringen is De nummerspecialist gerechtigd het deel van de verschuldigde bedragen dat betrekking heeft op het opgeleverde deel reeds vanaf de datum van de deeloplevering bij de Klant in rekening te brengen. 

 1. Aansprakelijkheid

De nummerspecialist is niet aansprakelijk voor:

–          fouten die door Klant bij gebruikmaking van de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform worden gemaakt, noch indien het gebreken in de afhandeling van SMS diensten en of communicatie diensten betreft die door een ondeskundig gebruik van de Klant en/of een operator zijn veroorzaakt.

–          schending (door de Klant) van relevante wet en regelgeving bij het gebruik van de Diensten van De nummerspecialist.

–          voor schade dat als gevolg van onzorgvuldig wachtwoordgebruik bij de klant is ontstaan.

De Klant is jegens De nummerspecialist aansprakelijk voor al hetgeen door haar aan informatie over de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform van De nummerspecialist wordt verzonden en vrijwaart De nummerspecialist voor iedere aanspraak van derden die hiervan het gevolg kan zijn.

De nummerspecialist is gerechtigd de toegang tot bepaalde informatie (tijdelijk) af te sluiten voor het publiek, onder bericht aan de Klant, indien zulks naar haar oordeel schade of overlast kan veroorzaken aan haar, aan de Klant of aan derden. De Klant is gehouden iedere fout die op de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform van De nummerspecialist ontstaat als  (mogelijk) gevolg van gebreken in de apparatuur van De nummerspecialist of dienstverlening van De nummerspecialist in andere zin, per omgaande aan De nummerspecialist te melden, waaronder het geval dat de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform niet naar behoren bereikbaar is.

De nummerspecialist is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt door toerekenbare tekortkomingen van De nummerspecialist bij de uitvoering van de Overeenkomst. In alle gevallen en ongeacht welke rechtsgrond is de aansprakelijkheid van De nummerspecialist als bedoeld in deze alinea beperkt tot de door De nummerspecialist bedongen vaste gebruiksvergoedingen (excl. BTW) voor 1 jaar met een maximum van Euro 50.000 per jaar. De aansprakelijkheid van een Partij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de ene Partij de andere Partij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Partij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Partij in staat is adequaat te reageren. De nummerspecialist is jegens de Klant in geen enkel geval aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade van de Klant (waaronder begrepen doch niet gelimiteerd tot: gederfde winst, immateriële schade en/of andere vormen van vermogensschade of schade van derden) die de Klant lijdt of zal lijden.

 1. Beveiliging

Klant en De nummerspecialist staan er voor in dat haar apparatuur en systemen voldoende beveiligd zijn om te voorkomen dat deze ongeautoriseerd worden gebruikt of hierop inbreuk wordt gemaakt wat consequenties kan hebben op de inhoud van de dienst.

 1. Personeel

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De nummerspecialist, is het de Klant verboden om binnen een jaar na beëindiging van een Overeenkomst medewerkers van De nummerspecialist of door haar ingeschakelde derden in dienst te nemen of anderszins direct of indirect voor zich te laten werken c.q. hen daartoe te benaderen. Personeel dat door of via De nummerspecialist ter beschikking wordt gesteld, vallen onder de arbeidsvoorwaarden van De nummerspecialist, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Informatiedienst aanbieder

De nummerspecialist is vanuit de telecomwetgeving verplicht aangesloten bij de Geschillen commissie (http://www.degeschillencommissie.nl) als Informatiedienst aanbieder. Voor zover De nummerspecialist zelf 090x betaalnummers exploiteert zijn de Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde Informatiediensten opgesteld door NVI-Branchevereniging Betaalde Content mede van toepassing. Deze voorwaarden zijn in mei 2009 tot stand zijn tussen de NVI-Branchevereniging Betaalde Content en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en per 1 juli 2009 in werking getreden.

 1. SMS gedragscode

De nummerspecialist hanteert in haar dienstverlening de SMS gedragscode (www.payinfo.nl). De SMS gedragscode is daardoor van toepassing op alle SMS diensten van de Klant. De SMS gedragscode is belegd bij de stichting Gedragscodes Mobiele Diensten: een gezamenlijk initiatief van alle partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van SMS-diensten in Nederland. Doel van de gedragscode is SMS misbruik te voorkomen en op te treden tegen overtreders.

 1. Convenant tot het tegengaan van oneigenlijk gebruik van Informatienummers

De nummerspecialist hanteert in haar dienstverlening de regels die staan beschreven in het Convenant tot het tegengaan van oneigenlijk gebruik van Informatienummers. De bepalingen van dit convenant staan voor zover van toepassing beschreven in de Acceptable Use Policy van De nummerspecialist welke van toepassing zijn op alle Voice Access diensten die de klant bij De nummerspecialist afneemt. Doel van dit convenant is om misbruik bij Voice Access diensten te voorkomen en op te treden tegen overtreders.

 1. Geheimhouding

De nummerspecialist en de Klant erkennen dat de inhoud van hun relatie, de gegevens en de informatie (waaronder mede begrepen die van (onder) leveranciers van De nummerspecialist) welke aan hen bekend zijn in het kader van de Overeenkomst, een strikt vertrouwelijk karakter hebben. De nummerspecialist en de Klant zullen, behoudens wederzijdse uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe, direct noch indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn geworden, aan een derde bekend maken, met uitzondering van de naar algemeen gebruik te publiceren (nummer en adres) gegevens.

De nummerspecialist mag, na overleg met de Klant, de handelsnaam van de Klant, niet zijnde een natuurlijke persoon, gebruiken voor zijn marketing en verkoopactiviteiten.

 1. Wijzigingen

De nummerspecialist kan de Algemene Voorwaarden, de Diensten dan wel de technische wijze waarop de Diensten worden verleend, de Overeenkomst, de Acceptable Use Policy en de (hoogte van de) vergoedingen wijzigen. De nummerspecialist maakt zulke wijzigingen minimaal vier weken voor invoering daarvan op genoegzame wijze aan de Klant bekend.

Een genoegzame bekendmaking is ook een kennisgeving geplaatst op of bij de factuur die de Klant ontvangt.

Als een wijziging van een voor de Klant van belang zijnde punt van de Overeenkomst niet aantoonbaar in het voordeel van de Klant is, mag de Klant de Overeenkomst kosteloos schriftelijk opzeggen met ingang van de wijzigingsdatum. De Klant kan de schriftelijke opzegging uiterlijk tot de wijzigingsdatum sturen naar de Klantenservice.

Het in dit artikel genoemde beëindigingsrecht is niet van toepassing wanneer de wijzigingen het gevolg is van:

–    een periodieke prijsverhoging ten aanzien waarvan voldoende bepaalbaar en objectief is vastgesteld welk tijdstip en welke verhoging periodiek wordt toegepast,

–    een door de overheid vastgestelde regeling die De nummerspecialist noodzaakt tot het wijzigen van de overeenkomst, zoals ten aanzien van belasting, heffing en/of invoerrechten;

–    besluit(en)/beslissingen opgelegd door de overheid, regelgevende instanties, zoals de Autoriteit Consument & Markt of rechtsprekende instanties;

–    technische wijzigingen op de Dienst die door De nummerspecialist op aanwijzing van de overheid zijn aangebracht;

–    wijzigingen in een Overeenkomst of Dienst op verzoek van de Klant.

 1. Slotbepaling

Indien enige bepalingen op Overeenkomsten nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven. Partijen treden vervolgens met elkaar in overleg ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen inzake overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij beide Partijen er de voorkeur aan geven het geschil via arbitrage te beslechten.

Scroll naar top